بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


عنوان 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397
پایه پولی برحسب منابع (میلیارد ریال) 539405.90 603784.20 686398.10 764568.50 975795.10 1184877.70 1311479.20 1533600.00 1798300.00 2139800.00 2656900.00
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (میلیارد ریال) 562663.70 655300.10 615483.50 748618.20 769206.20 1678270.60 1584690.20 1936400.00 1924600.00 2159800.00 2416500.00
دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (میلیارد ریال) 778560.10 764435.50 842977.50 1176641.50 1286224.90 3014228.40 3126205.20 3517500.00 3394100.00 4070100.00 4651300.00
بدهی‌های خارجی بانک مرکزی (میلیارد ریال) 215896.40 109135.40 227494.00 428023.30 517018.70 1335957.80 1541515.00 1581100.00 1469500.00 1910300.00 2234800.00
خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (میلیارد ریال) -109951.00 -48401.90 -13873.50 -73118.80 45997.50 38721.20 33226.30 182200.00 202600.00 57900.00 292000.00
بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (میلیارد ریال) 130259.30 134959.00 222644.20 218908.70 314272.10 349930.10 425665.00 520300.00 576100.00 528000.00 958200.00
سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی (میلیارد ریال) 240210.30 183360.90 236517.70 292027.50 268274.60 311208.90 392438.70 338100.00 373500.00 470100.00 666200.00
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (میلیارد ریال) 239696.40 168932.70 329725.60 418303.40 488313.80 602583.80 858048.80 836300.00 996900.00 1320300.00 1381700.00
خالص سایر (میلیارد ریال) -153003.20 -172046.70 -244937.50 -329234.30 -327722.40 -1134697.90 -1164486.10 -1421300.00 -1325800.00 -1398200.00 -1433300.00
پایه پولی برحسب مصارف (میلیارد ریال) 539405.90 603784.20 686398.10 764568.50 975795.10 1184877.70 1311479.20 1533600.00 1798300.00 2139800.00 2656900.00
سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی (میلیارد ریال) 225227.90 243141.40 289164.60 357327.30 491534.50 677899.10 850360.20 1019600.00 1253900.00 1543400.00 1948000.00
سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی (میلیارد ریال) 107825.80 129589.10 110635.70 96285.20 112650.80 115088.20 39327.40 57000.00 59400.00 61900.00 73000.00
اسکناس و مسکوک در جریان (میلیارد ریال) 206352.20 231053.70 286597.80 310956.00 371609.80 391890.40 421791.60 457000.00 485000.00 534500.00 635900.00
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص (میلیارد ریال) 157764.20 192313.90 225155.30 263209.30 330164.20 334085.90 351673.40 371900.00 393300.00 442700.00 547500.00
اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی (میلیارد ریال) 48588.00 38739.80 61442.50 47746.70 41445.60 57804.50 70118.20 85100.00 91700.00 91800.00 88400.00