بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


استان عنوان 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398
آذربایجان شرقی محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 204264776.13 265799753.78 356197179.80 399069333.64 440684492.34 518494728.17 609630282.01 851075745.03 1155745764.90
آذربایجان غربی محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 126842728.54 150865819.22 215374836.96 240975603.86 265815819.90 311296246.09 356675596.12 488065459.34 654822728.30
اردبیل محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 55805863.08 74972469.52 106871272.95 124437125.93 130982236.64 147264281.71 174444926.67 239608514.90 323367517.00
اصفهان محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 354241458.27 426960102.95 630644550.17 679989862.55 709475357.72 832594200.32 1025490978.10 1429185531.71 1947728160.50
البرز محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 164224668.38 213700198.26 290687894.03 340555204.41 365166719.13 409473444.53 494578434.65 681862786.29 926090829.68
ایلام محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 91457684.18 79657838.86 129271292.45 122190839.40 99454110.42 148839478.33 207425148.82 329385334.74 402824365.65
بوشهر محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 297661436.20 371491688.91 689683737.15 834966071.91 600391021.76 848772704.59 924637972.65 1418233180.92 2022806071.33
تهران محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 1407266370.85 1795079307.70 2406227063.10 2720862682.17 2910644257.91 3427575341.32 4039735977.47 5468394969.83 7406565442.70
چهارمحال و بختیاری محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 40037433.53 50543959.29 65841147.42 71266063.04 84652524.48 96693204.92 116089372.22 158606859.08 212733469.99
خراسان جنوبی محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 27718691.27 35967396.87 49192979.54 57860286.31 66790718.59 75805033.73 90324870.18 123469975.21 165367139.27
خراسان رضوی محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 314633481.35 396559680.24 551410852.96 650286674.84 700566551.55 777196157.20 897909451.99 1216832068.77 1642094712.71
خراسان شمالی محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 31356808.15 40776213.67 58203464.34 66555505.22 68454394.34 81247087.63 95220013.13 129529977.81 174841477.27
خوزستان محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 1441408706.96 1730502356.49 2092330853.30 1920652127.87 1388253598.69 1904099306.60 2564383303.75 4165852951.93 4954401278.42
زنجان محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 53182019.18 72828148.45 94026073.93 105752269.71 125022977.73 151330200.02 178576778.77 249259347.68 338159755.99
سمنان محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 54661892.53 67719626.80 88028914.74 99127681.46 109736580.66 145385163.17 157868111.66 220068713.55 298132516.75
سیستان و بلوچستان محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 76151004.11 103737253.74 133752339.38 159186117.96 176582446.61 208892263.61 248815900.11 347275114.32 456319804.08
فارس محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 321118110.83 395253651.59 534779265.75 594690254.77 598071974.69 709436674.88 828328392.99 1146345290.28 1565759161.14
فرا استانی محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 266369510.36 276011525.37 578413445.78 287024764.85 155939129.85 184010690.73 277374311.76 478293660.31 542969752.75
قزوین محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 88689075.45 115883203.40 160763103.33 186856163.86 213386675.83 247699876.94 264607931.05 370461624.72 503744758.03
قم محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 56415618.27 70435318.18 100366333.34 112848945.13 131437760.19 158029960.41 173006113.60 236870276.30 321865230.90
کردستان محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 58665409.98 72476489.97 96907347.42 111465789.36 121864302.00 146941951.94 164220819.54 221656127.04 295319873.16
کرمان محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 163264962.87 255301293.25 329623348.46 351747386.92 364387554.85 432666328.17 539324580.58 751379262.75 1023114350.34
کرمانشاه محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 104654993.01 125158231.35 162373246.50 193024597.82 198794933.89 229985874.55 269754442.13 367840764.60 491121373.54
کهگیلویه و بویراحمد محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 187432173.32 204414680.40 290103070.29 318840347.83 224711976.13 289043512.41 378770687.84 619120303.23 728484967.55
گلستان محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 64552879.63 86415711.96 119473918.66 142730862.84 159870719.99 190200278.15 212837622.23 288807844.22 386571537.78
گیلان محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 119724121.96 153670466.35 219727912.77 283861988.14 285132907.61 345795239.12 406807194.39 552357867.86 740773970.27
لرستان محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 72370334.27 92317917.76 127188930.22 137208453.04 153777841.36 176862276.23 206807415.42 282111198.91 375944906.11
مازندران محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 193471857.47 250022266.66 345933222.35 388846363.77 436350211.31 522846977.77 601836111.94 818519329.11 1104028313.67
مرکزی محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 111811090.31 144565988.05 204092719.73 227739501.18 240176306.77 275449680.53 334919870.46 472378595.25 643913913.15
هرمزگان محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 129402103.65 168923056.67 243249710.77 230402427.87 255629444.45 299387620.97 358615025.38 499673638.63 662432822.55
همدان محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 80570856.85 98262405.22 137828055.04 163024237.84 166941816.65 193543474.34 228990873.57 310997278.96 418253247.79
یزد محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 107383025.83 147117808.56 196318182.08 226914490.07 230868764.44 265903759.98 311548803.01 439727597.39 603114213.43