بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
  •   بازار کار
  •   حساب‌های منطقه‌ای
   •  
    •  
    •  
     •  
    •  
  •   شاخص قیمتی مصرف‌کننده
  •   عملکرد مالی دولت
  •   بازار سرمایه
  •   بازار بیمه
  •   تجارت خارجی
  •   بخش صنعت
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


استان عنوان 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398
آذربایجان شرقی گروه کشاورزی (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 15859755.17 25486304.68 40323225.63 42812435.16 49794263.20 55922273.95 56073242.39 77942596.99 106703815.07
آذربایجان شرقی کشاورزی (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 15747932.03 25285449.82 40067612.83 42533504.18 49416560.55 55497835.51 55624365.66    
آذربایجان شرقی ماهیگیری (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 111823.14 200854.86 255612.80 278930.98 377702.65 424438.44 448876.73    
آذربایجان شرقی گروه صنعت (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 84816793.91 105097167.84 138639267.23 153425097.71 162322044.97 195984200.13 238400459.02 356623600.13 502577895.01
آذربایجان شرقی معدن (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 2178030.66 2999784.64 3439092.47 3499834.53 4568145.93 9785296.62 18289018.70    
آذربایجان شرقی استخراج نفت و گاز طبیعی (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    
آذربایجان شرقی سایر معادن (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 2178030.66 2999784.64 3439092.47 3499834.53 4568145.93 9785296.62 18289018.70    
آذربایجان شرقی صنعت (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 67403598.19 87055008.92 112070723.77 122282595.48 124652240.93 154367129.83 182714758.17    
آذربایجان شرقی تأمین آب‌، برق و گاز طبیعی (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 6472823.71 5618422.04 6404382.12 8889277.86 10458014.70 11952707.65 11546607.40    
آذربایجان شرقی ساختمان (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 8762341.35 9423952.24 16725068.86 18753389.85 22643643.40 19879066.03 25850074.75    
آذربایجان شرقی گروه خدمات (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 102155583.00 132934799.98 176545391.54 203301503.24 226014913.34 258756851.08 303852166.59 402604721.79 531508583.43
آذربایجان شرقی عمده و خرده فروشی، فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 28931341.03 37124924.43 54596021.53 59669142.33 57650486.69 65058184.62 80385375.72    
آذربایجان شرقی حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 13659478.67 19277494.98 25225363.09 30582873.39 32397782.99 34390449.34 35868345.54    
آذربایجان شرقی فعالیتهای مالی و بیمه (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 3843333.71 4941174.49 5731077.86 4909510.86 4942730.91 5547296.63 5894229.47    
آذربایجان شرقی مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 22268338.27 31239218.95 40196540.57 43122866.86 53330843.05 61571670.63 71068331.85    
آذربایجان شرقی اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی(به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 31573779.41 37883230.40 47677811.95 61391073.35 73430871.98 87437973.62 104763395.08    
آذربایجان شرقی سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 1879311.91 2468756.72 3118576.55 3626036.46 4262197.72 4751276.26 5872488.93    
آذربایجان شرقی جمع ارزش افزوده رشته‌فعالیت‌ها (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 202832132.07 263518272.49 355507884.39 399539036.11 438131221.50 510663325.16 598325868.00 837170918.91 1140790293.52
آذربایجان شرقی خالص مالیات بر واردات (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 1432644.06 2281481.29 689295.40 -469702.48 2553270.84 7831403.01 11304414.01 13904826.12 14955471.38
آذربایجان شرقی محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 204264776.13 265799753.78 356197179.80 399069333.64 440684492.34 518494728.17 609630282.01 851075745.03 1155745764.90
آذربایجان شرقی محصول ناخالص داخلی (بدون نفت ،به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 199540597.36 260924075.06 344623173.89 392438885.80 435192747.12 510235379.11 598039076.90    
اصفهان گروه کشاورزی (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 13645646.52 24251100.58 40454365.48 48402302.67 51817010.15 54272324.08 67676776.17 95145973.61 129820787.45
اصفهان کشاورزی (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 13411305.62 24110669.06 39527288.05 47308979.40 50483139.14 52672266.27 65448105.07    
اصفهان ماهیگیری (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 234340.90 140431.52 927077.43 1093323.27 1333871.01 1600057.81 2228671.10    
اصفهان گروه صنعت (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 150542953.41 153780030.34 245253474.41 235806023.40 213226054.08 263774565.47 355499836.69 532677768.94 751330866.00
اصفهان معدن (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 1741298.86 2485668.13 2890959.12 2656139.23 2505596.06 3263744.23 3762355.30    
اصفهان استخراج نفت و گاز طبیعی (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 31602.45 35280.69 60138.20 61706.78 70752.47 19108.48 35575.34    
اصفهان سایر معادن (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 1709696.41 2450387.44 2830820.91 2594432.45 2434843.59 3244635.75 3726779.96    
اصفهان صنعت (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 113813339.47 122152990.64 199437782.05 182697476.80 158235310.27 208363045.63 292570406.25    
اصفهان تأمین آب‌، برق و گاز طبیعی (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 12068695.87 12919147.67 14850626.22 21667379.49 23568292.48 19176817.45 19771775.77    
اصفهان ساختمان (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 22919619.21 16222223.89 28074107.02 28785027.88 28916855.26 32970958.16 39395299.37    
اصفهان گروه خدمات (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 187084839.59 244593429.48 343529528.33 396697558.12 439839484.75 501622603.03 583021682.67 777631112.26 1041052746.00
اصفهان عمده و خرده فروشی، فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 62829925.35 80559812.77 118315703.35 129757230.56 126254157.32 142468687.43 175402046.99    
اصفهان حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 26844461.34 32943247.15 51317244.76 68557490.13 73119866.56 82291656.53 89068406.63    
اصفهان فعالیتهای مالی و بیمه (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 7525434.32 9740803.84 11217250.04 8914699.04 8857717.81 9533864.81 10236153.40    
اصفهان مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 41261441.69 62222842.11 86523873.35 92398710.72 117180602.24 136309919.81 155844522.12    
اصفهان اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی(به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 45283661.66 54791171.66 70646028.96 90458265.18 106995323.52 122832911.01 142389334.70    
اصفهان سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 3339915.22 4335551.96 5509427.86 6611162.49 7431817.31 8185563.44 10081218.84    
اصفهان جمع ارزش افزوده رشته‌فعالیت‌ها (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 351273439.52 422624560.40 629237368.22 680905884.19 704882548.98 819669492.58 1006198295.53 1405454854.81 1922204399.45
اصفهان خالص مالیات بر واردات (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 2968018.75 4335542.55 1407181.96 -916021.64 4592808.74 12924707.73 19292682.57 23730676.90 25523761.05
اصفهان محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 354241458.27 426960102.95 630644550.17 679989862.55 709475357.72 832594200.32 1025490978.10 1429185531.71 1947728160.50
اصفهان محصول ناخالص داخلی (بدون نفت ،به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 334453644.55 410375931.19 605700699.22 661947689.67 689848864.98 803949152.46 987911869.05    
تهران گروه کشاورزی (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 15261783.08 23668599.91 36280995.05 47508978.24 59352871.34 59954316.81 66224126.18 95715829.61 130391473.17
تهران کشاورزی (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 15078290.55 23289496.45 35458106.87 45740402.40 56865824.45 56010382.41 61256011.78    
تهران ماهیگیری (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 183492.53 379103.46 822888.17 1768575.84 2487046.89 3943934.40 4968114.40    
تهران گروه صنعت (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 320404158.49 389089680.07 515129110.68 596160210.71 536091168.14 722170596.45 890675659.56 1343152169.64 1925540883.24
تهران معدن (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 3263553.13 5052073.73 9468469.95 9089303.24 11901665.26 19078224.57 29330809.38    
تهران استخراج نفت و گاز طبیعی (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 2050204.72 4568523.58 8648341.32 7973855.39 10606003.24 17558554.74 27940624.60    
تهران سایر معادن (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 1213348.41 483550.15 820128.64 1115447.85 1295662.01 1519669.83 1390184.79    
تهران صنعت (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 206766399.62 222965615.92 303747189.72 380955559.32 362913727.54 479005644.09 529615674.23    
تهران تأمین آب‌، برق و گاز طبیعی (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 30748158.86 77561277.43 93742618.60 93673157.64 62584933.28 94307926.60 180995330.76    
تهران ساختمان (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 79626046.88 83510712.99 108170832.41 112442190.50 98690842.07 129778801.19 150733845.19    
تهران گروه خدمات (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 1065194331.70 1373625998.05 1852325596.40 2079059215.63 2304650541.44 2613214608.58 3035919900.04 3971818284.64 5288563946.14
تهران عمده و خرده فروشی، فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 227076713.35 295592384.33 432285721.73 474580894.43 465958238.81 525477313.54 638394439.40    
تهران حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 209170732.74 268431857.13 349933143.41 424528996.39 465150754.27 530822600.46 637294930.10    
تهران فعالیتهای مالی و بیمه (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 112844882.86 129559312.66 198801125.82 177232370.44 191590470.84 209511510.26 228320874.23    
تهران مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 324757699.07 447246084.79 582270126.21 610706988.09 725610802.82 837179911.98 977514256.34    
تهران اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی(به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 173473684.42 209065813.32 257776966.18 356571812.15 416534326.65 467297366.59 507438304.85    
تهران سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 17870619.26 23730545.82 31258513.07 35438154.14 39805948.04 42925905.75 46957095.12    
تهران جمع ارزش افزوده رشته‌فعالیت‌ها (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 1400860273.27 1786384278.04 2403735702.13 2722728404.58 2900094580.92 3395339521.84 3992819685.78 5410686283.89 7344496302.55
تهران خالص مالیات بر واردات (به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 6406097.58 8695029.66 2491360.97 -1865722.40 10549677.00 32235819.48 46916291.69 57708685.94 62069140.15
تهران محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 1407266370.85 1795079307.70 2406227063.10 2720862682.17 2910644257.91 3427575341.32 4039735977.47 5468394969.83 7406565442.70
تهران محصول ناخالص داخلی (بدون نفت ،به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 1395237914.78 1773706197.48 2370873249.43 2684562150.60 2873097840.75 3373744307.96 3969265269.85