بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


عنوان 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398
ضریب جینی - کل کشور 0.37 0.37 0.37 0.38 0.39 0.39 0.40 0.41 0.40
اتکینسون - کل کشور 0.21 0.20 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23 0.25 0.24
تایل - کل کشور 0.23 0.22 0.22 0.24 0.25 0.26 0.27 0.29 0.27
پالما - کل کشور 1.68 1.63 1.62 1.73 1.65 1.85 1.93 2.05 1.95
ضریب جینی - مناطق شهری 0.36 0.35 0.35 0.36 0.37 0.37 0.38 0.39 0.38
تایل - مناطق شهری 0.21 0.21 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24 0.27 0.25
اتکینسون - مناطق شهری 0.19 0.19 0.18 0.19 0.20 0.21 0.21 0.23 0.22
پالما - مناطق شهری 1.54 1.58 1.50 1.58 1.65 1.69 1.74 1.89 1.79
ضریب جینی - مناطق روستایی 0.34 0.33 0.32 0.34 0.34 0.34 0.36 0.36 0.35
تایل - مناطق روستایی 0.19 0.19 0.17 0.19 0.19 0.19 0.21 0.22 0.21
اتکینسون - مناطق روستایی 0.17 0.17 0.16 0.18 0.17 0.17 0.19 0.19 0.19
پالما - مناطق روستایی 1.40 1.37 1.29 1.41 1.39 1.38 1.54 1.57 1.53