بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
  •   عملکرد مالی دولت
  •   بازار سرمایه
  •   بازار بیمه
  •   تجارت خارجی
  •   خصوصی‌سازی
  •   حساب‌های ملی
   •  
   •  
    •  
     •  
      •  
      •  
       •  
      •  
      •  
      •  
      •  
      •  
     •  
     •  
     •  
  •   بازار پول
  •   بخش کشاورزی
  •   بخش صنعت
  •   بازار کار
  •   شاخص‌های قیمتی
  •   توزیع درآمد
  •   قیمت نفت، طلا و ارز
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


عنوان 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398
گروه کشاورزی (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 375274.91 577126.76 919071.90 1060717.06 1164204.34 1326002.27 1504381.13 2196382.84 2947228.02
کشاورزی (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 357670.34 545590.63 873619.00 1001189.51 1096030.57 1247752.35 1411701.95 2052754.84 2780261.28
ماهیگیری (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 17604.57 31536.13 45452.90 59527.55 68173.77 78249.92 92679.18 143628.00 166966.74
گروه صنعت (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 3439953.58 4039789.03 5619013.53 5423473.37 4235885.14 5720478.26 7238280.04 11517323.82 15212294.47
معدن (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 1750661.71 1946502.67 2732641.38 2283502.04 1374771.36 1992378.23 2766893.33 4897497.91 5593460.89
استخراج نفت و گاز طبیعی (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 1700900.34 1869126.74 2640496.19 2189954.86 1296941.55 1878132.14 2583857.94 4608994.47 5183373.16
سایر معادن (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 49761.37 77375.92 92145.19 93547.18 77829.80 114246.09 183035.39 288503.44 410087.73
صنعت (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 980233.72 1282853.09 1741709.96 1866519.56 1770907.08 2178886.05 2682563.00 3883973.83 5426426.99
تأمین آب‌، برق و گاز طبیعی (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 365270.61 430763.53 661830.68 717890.40 557837.52 918957.36 1102923.01 1768294.19 2769070.26
ساختمان (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 343787.55 379669.74 482831.51 555561.38 532369.18 630256.63 685900.70 967557.89 1423336.33
گروه خدمات (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 3022907.21 3874136.19 5253941.85 6075792.98 6730400.83 7712084.84 9014052.17 11932503.47 15898725.54
عمده و خرده فروشی، فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 797007.43 1028848.92 1507245.02 1651006.14 1610041.79 1815242.40 2227914.65 3215215.17 4340581.13
حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 467756.25 615089.28 835474.52 1058638.57 1167074.59 1346642.06 1545015.82 1976736.33 2695483.59
فعالیتهای مالی و بیمه (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 176054.48 209484.59 291503.84 253861.16 268967.44 295483.53 320124.49 620305.59 927640.67
مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 788373.94 1049704.13 1393781.37 1561750.37 1818401.10 2103524.33 2436447.09 3136009.23 4277828.07
اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی(به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 738193.81 897725.39 1131287.70 1440439.15 1742681.63 2015523.74 2323897.38 2788363.15 3423970.70
سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 55521.30 73283.88 94649.41 110097.60 123234.29 135668.78 160652.74 195874.01 233221.38
جمع ارزش افزوده رشته‌فعالیت‌ها (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 6838135.70 8491051.99 11792027.28 12559983.40 12130490.30 14758565.37 17756713.34 25646210.13 34058248.02
خالص مالیات بر واردات (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 28675.45 42339.84 12858.99 -9023.38 49525.83 147692.17 215157.81 183502.29 198045.55
محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 6866811.15 8533391.83 11804886.26 12550960.03 12180016.13 14906257.53 17971871.15 25829712.43 34256293.58
محصول ناخالص داخلی (بدون نفت ،به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 5165910.80 6664265.09 9164390.08 10361005.17 10883074.58 13028125.39 15388013.21 21220717.96 29072920.41