بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


استان عنوان 1393 1394 1395 1396 1397
آذربایجان شرقی محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 399069333.64 440684492.34 518494728.17 609630282.01 851075745.03
آذربایجان غربی محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 240975603.86 265815819.90 311296246.09 356675596.12 488065459.34
اردبیل محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 124437125.93 130982236.64 147264281.71 174444926.67 239608514.90
اصفهان محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 679989862.55 709475357.72 832594200.32 1025490978.10 1429185531.71
البرز محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 340555204.41 365166719.13 409473444.53 494578434.65 681862786.29
ایلام محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 122190839.40 99454110.42 148839478.33 207425148.82 329385334.74
بوشهر محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 834966071.91 600391021.76 848772704.59 924637972.65 1418233180.92
تهران محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 2720862682.17 2910644257.91 3427575341.32 4039735977.47 5468394969.83
چهارمحال و بختیاری محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 71266063.04 84652524.48 96693204.92 116089372.22 158606859.08
خراسان جنوبی محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 57860286.31 66790718.59 75805033.73 90324870.18 123469975.21
خراسان رضوی محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 650286674.84 700566551.55 777196157.20 897909451.99 1216832068.77
خراسان شمالی محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 66555505.22 68454394.34 81247087.63 95220013.13 129529977.81
خوزستان محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 1920652127.87 1388253598.69 1904099306.60 2564383303.75 4165852951.93
زنجان محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 105752269.71 125022977.73 151330200.02 178576778.77 249259347.68
سمنان محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 99127681.46 109736580.66 145385163.17 157868111.66 220068713.55
سیستان و بلوچستان محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 159186117.96 176582446.61 208892263.61 248815900.11 347275114.32
فارس محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 594690254.77 598071974.69 709436674.88 828328392.99 1146345290.28
فرا استانی محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 287024764.85 155939129.85 184010690.73 277374311.76 478293660.31
قزوین محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 186856163.86 213386675.83 247699876.94 264607931.05 370461624.72
قم محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 112848945.13 131437760.19 158029960.41 173006113.60 236870276.30
کردستان محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 111465789.36 121864302.00 146941951.94 164220819.54 221656127.04
کرمان محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 351747386.92 364387554.85 432666328.17 539324580.58 751379262.75
کرمانشاه محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 193024597.82 198794933.89 229985874.55 269754442.13 367840764.60
کهگیلویه و بویراحمد محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 318840347.83 224711976.13 289043512.41 378770687.84 619120303.23
گلستان محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 142730862.84 159870719.99 190200278.15 212837622.23 288807844.22
گیلان محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 283861988.14 285132907.61 345795239.12 406807194.39 552357867.86
لرستان محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 137208453.04 153777841.36 176862276.23 206807415.42 282111198.91
مازندران محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 388846363.77 436350211.31 522846977.77 601836111.94 818519329.11
مرکزی محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 227739501.18 240176306.77 275449680.53 334919870.46 472378595.25
هرمزگان محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 230402427.87 255629444.45 299387620.97 358615025.38 499673638.63
همدان محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 163024237.84 166941816.65 193543474.34 228990873.57 310997278.96
یزد محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیون ریال) 226914490.07 230868764.44 265903759.98 311548803.01 439727597.39