بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


عنوان 1396 1397 1398
ضریب جینی - کل کشور 0.40 0.41 0.40
سهم دهک اول - کل کشور (درصد) 0.02 0.02 0.02
سهم دهک دوم - کل کشور (درصد) 0.04 0.04 0.04
سهم دهک سوم - کل کشور (درصد) 0.05 0.05 0.05
سهم دهک چهارم - کل کشور (درصد) 0.06 0.06 0.06
سهم دهک پنجم - کل کشور (درصد) 0.07 0.07 0.07
سهم دهک ششم - کل کشور (درصد) 0.08 0.08 0.08
سهم دهک هفتم - کل کشور (درصد) 0.10 0.09 0.10
سهم دهک هشتم - کل کشور (درصد) 0.12 0.12 0.12
سهم دهک نهم - کل کشور (درصد) 0.16 0.16 0.16
سهم دهک دهم - کل کشور (درصد) 0.31 0.32 0.32
سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت - کل کشور (درصد) 13.65 14.45 13.69
سهم بیست درصد ثروتمندترین به بیست درصد فقیرترین جمعیت - کل کشور (درصد) 8.00 8.36 7.97
سهم بیست درصد فقیرترین جمعیت - کل کشور (درصد) 0.06 0.06 0.06