بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


عنوان 1396 1397 1398
ضریب جینی - کل کشور 0.40 0.41  
سهم دهک اول - کل کشور (درصد) 0.02 0.02  
سهم دهک دوم - کل کشور (درصد) 0.04 0.04  
سهم دهک سوم - کل کشور (درصد) 0.05 0.05  
سهم دهک چهارم - کل کشور (درصد) 0.06 0.06  
سهم دهک پنجم - کل کشور (درصد) 0.07 0.07  
سهم دهک ششم - کل کشور (درصد) 0.08 0.08  
سهم دهک هفتم - کل کشور (درصد) 0.10 0.09  
سهم دهک هشتم - کل کشور (درصد) 0.12 0.12  
سهم دهک نهم - کل کشور (درصد) 0.16 0.16  
سهم دهک دهم - کل کشور (درصد) 0.31 0.32  
سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین جمعیت - کل کشور (درصد) 13.65 14.45  
سهم بیست درصد ثروتمندترین به بیست درصد فقیرترین جمعیت - کل کشور (درصد) 8.00 8.36  
سهم بیست درصد فقیرترین جمعیت - کل کشور (درصد) 0.06 0.06