بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


استان عنوان 1396 بهار 1396 تابستان 1396 پاییز 1396 زمستان 1397 بهار 1397 تابستان 1397 پاییز 1397 زمستان
آذربایجان شرقی سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 7384.76 14377.02 10060.94 8478.07 0.00 7332.00 4903.00 15000.00
آذربایجان غربی سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 0.00 0.00 886.77 0.00 0.00 136113.00 5512.00 3700.00
اردبیل سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20642.00
اصفهان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 340.83 152790.37 93.33 250.36 0.00 0.00 7374.00 3321.00
البرز سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 1998.99 1616.06 1161.68 19585.97 0.00 75803.00 4364.00 127942.00
ایلام سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
بوشهر سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 0.00 0.00 0.00 482893.56 0.00 0.00 0.00 0.00
تهران سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 51385.07 3519.07 91088.04 446707.93 80128.00 123252.00 18925.00 61184.00
چهارمحال و بختیاری سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27338.00
خراسان جنوبی سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 0.00 41.53 0.00 6794.30 13373.00 54212.00 177000.00 6872.00
خراسان رضوی سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 9189.02 71219.67 2203.35 19843.56 20292.00 95924.00 35872.00 34450.00
خراسان شمالی سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 0.00 0.00 80.00 116.10 0.00 353.00 0.00 0.00
خوزستان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 0.00 0.00 13371.00 14344.00 0.00 0.00 0.00 8783.00
زنجان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 0.00 29197.51 0.00 6958.96 0.00 0.00 340.00 38990.00
سمنان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 0.00 1614.14 178.37 215.18 0.00 4330.00 11518.00 12026.00
سیستان و بلوچستان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 560.47 0.00 233.20 6407.91 2990.00 0.00 27000.00 11389.00
فارس سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 0.00 0.00 0.00 257.99 7400.00 17472.00 61325.00 1876.00
قزوین سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 0.00 19668.13 41853.95 -17928.47 23424.00 42381.00 217.00 8509.00
قم سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19197.00 0.00 1000.00
کردستان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
کرمان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 2567.79 2388.80 22817.48 129000.00 0.00 272247.00 2865.00 567000.00
کرمانشاه سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50602.00 0.00 136692.00
کهگیلویه و بویراحمد سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
گلستان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2250.00 0.00
گیلان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8191.00 217237.00 0.00
لرستان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 0.00 0.00 7765.47 0.00 0.00 7606.00 0.00 0.00
مازندران سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 0.00 232.16 0.00 0.00 0.00 18829.00 2722.00 8866.00
مرکزی سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 1464.44 16892.74 1204.02 47751.63 0.00 11768.00 7018.00 0.00
هرمزگان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 231.13 0.00 0.00 4900.00 0.00 0.00 -3455.00 52812.00
همدان سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 4361.00 0.00 1666.75 20070.45 0.00 8000.00 0.00 0.00
یزد سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده (هزار دلار) 14687.40 904.22 0.00 756.36 13567.00 11632.00 -5761.00 840721.00