بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


استان عنوان 1396 بهار 1396 تابستان 1396 پاییز 1396 زمستان 1397 بهار 1397 تابستان 1397 پاییز 1397 زمستان
آذربایجان شرقی حجم صادرات کالا (تن) 376042.39 357922.41 584833.66 951561.61 589124.10 616333.11 753132.41 589064.67
آذربایجان شرقی ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 316643.95 265435.55 340079.92 431708.58 434696.71 391510.28 349242.63 363611.03
آذربایجان شرقی حجم واردات کالا (تن) 126137.77 128137.16 111482.10 122971.20 77273.14 82899.89 81045.85 88539.02
آذربایجان شرقی ارزش واردات کالا (هزار دلار) 239051.41 284916.63 261649.83 287443.82 202258.23 242293.93 283511.45 285160.09
آذربایجان غربی حجم صادرات کالا (تن) 291113.56 1524027.70 1539304.66 7260807.61 315588.63 304207.93 5052861.64 332862.21
آذربایجان غربی ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 118739.54 313680.16 353384.79 1524035.07 119611.63 150760.39 1088447.82 226778.86
آذربایجان غربی حجم واردات کالا (تن) 135590.52 134673.17 130033.17 126462.03 89731.23 70673.22 99691.75 134164.63
آذربایجان غربی ارزش واردات کالا (هزار دلار) 179170.04 189317.39 188749.74 178934.83 106139.27 98721.06 125854.02 165952.87
اردبیل حجم صادرات کالا (تن) 16194.59 7371.82 30837.35 51633.16 40849.62 39494.87 44240.97 62637.32
اردبیل ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 5997.75 5510.77 9631.40 14000.56 12943.89 14671.76 17817.98 26110.24
اردبیل حجم واردات کالا (تن) 3441.46 2105.22 2424.08 5911.07 2666.73 1710.52 4870.20 15487.69
اردبیل ارزش واردات کالا (هزار دلار) 8544.17 5218.59 3792.54 8169.64 3620.13 2422.28 11774.73 18978.23
اصفهان حجم صادرات کالا (تن) 370837.72 314237.95 329392.92 386436.15 440306.66 489261.40 232979.02 295662.78
اصفهان ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 206907.69 203664.17 213730.33 251217.22 250822.51 319395.75 153181.21 167966.67
اصفهان حجم واردات کالا (تن) 20496.52 20990.71 14013.63 15636.22 17545.07 14443.84 24082.23 26192.10
اصفهان ارزش واردات کالا (هزار دلار) 96156.59 84592.96 64964.77 87508.11 77706.68 65023.74 126320.71 100373.58
البرز حجم صادرات کالا (تن) 33896.17 28350.43 36405.38 39624.92 23946.08 25870.14 25297.66 25418.67
البرز ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 31771.54 47865.03 26318.75 30441.82 19629.08 21155.35 15821.11 16972.89
البرز حجم واردات کالا (تن) 15943.12 18669.11 43871.77 16935.18 11533.82 10276.11 7597.71 6788.55
البرز ارزش واردات کالا (هزار دلار) 107684.90 141901.69 138769.69 152492.38 95812.70 85740.41 71764.74 64190.45
ایلام حجم صادرات کالا (تن) 933499.86 773963.32 560125.28 561727.00 166624.48 276346.85 320473.39 220677.01
ایلام ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 254720.35 285027.54 248275.77 329430.48 105267.15 200896.67 215391.17 196875.62
ایلام حجم واردات کالا (تن) 255.43 0.00 179.54 574.92 0.00 50.90 0.00 0.00
ایلام ارزش واردات کالا (هزار دلار) 385.89 0.00 158.92 500.55 0.00 2511.55 0.00 0.00
بوشهر حجم صادرات کالا (تن) 8644949.17 9586260.02 8439842.08 10265748.42 8020450.51 7364973.14 5270167.89 9148309.40
بوشهر ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 3360254.78 3625752.04 3259250.91 4431989.85 4006522.10 3389891.55 2339825.56 3947894.60
بوشهر حجم واردات کالا (تن) 288617.75 316561.63 270459.27 291472.00 189471.70 141196.04 123285.45 99636.13
بوشهر ارزش واردات کالا (هزار دلار) 602405.82 681425.60 523185.53 623441.88 552961.76 362220.70 485054.09 280223.24
تهران حجم صادرات کالا (تن) 155975.45 144615.42 180275.72 3051466.37 229431.19 280874.18 257796.62 271127.82
تهران ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 510687.69 606294.01 575117.61 1239203.26 459300.10 599775.05 396056.10 397295.49
تهران حجم واردات کالا (تن) 188641.36 207927.38 210029.63 232792.80 128097.53 132152.53 140191.76 138949.15
تهران ارزش واردات کالا (هزار دلار) 2278679.04 2881482.94 2738708.96 3153252.22 1916166.36 2275504.45 2316649.36 2204739.22
چهارمحال و بختیاری حجم صادرات کالا (تن) 11249.03 8213.26 8914.34 12311.26 16791.04 29815.03 11615.20 14706.88
چهارمحال و بختیاری ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 27366.26 18463.23 19124.02 20365.97 20094.17 26737.32 9151.84 13940.68
چهارمحال و بختیاری حجم واردات کالا (تن) 3346.03 3461.94 6090.54 6385.24 2916.79 3178.54 2312.17 1711.12
چهارمحال و بختیاری ارزش واردات کالا (هزار دلار) 37458.45 36582.14 62722.52 73241.79 41158.59 35084.76 31529.36 22348.49
خراسان جنوبی حجم صادرات کالا (تن) 355880.53 239365.77 315841.98 421375.75 348746.28 391750.06 176483.77 81551.69
خراسان جنوبی ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 47934.68 31697.21 37068.53 42397.39 38395.00 44959.54 25137.24 6736.72
خراسان جنوبی حجم واردات کالا (تن) 371.09 364.08 1079.73 1144.32 1136.38 301.70 88.35 71.13
خراسان جنوبی ارزش واردات کالا (هزار دلار) 343.98 129.42 971.38 1571.18 2997.12 311.63 234.60 176.01
خراسان رضوی حجم صادرات کالا (تن) 570149.40 467029.39 523732.51 552689.36 598559.99 796073.62 799328.28 770239.19
خراسان رضوی ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 430520.17 409035.13 564090.37 563388.42 519956.80 600921.89 625287.98 481807.33
خراسان رضوی حجم واردات کالا (تن) 79858.56 53722.77 102704.58 120443.51 90930.19 53356.59 46015.22 81434.91
خراسان رضوی ارزش واردات کالا (هزار دلار) 90991.19 72471.21 110390.07 97277.30 104564.02 70690.83 76103.28 94176.58
خراسان شمالی حجم صادرات کالا (تن) 73602.18 75224.75 52215.24 49640.05 19636.23 42083.50 19942.19 60950.77
خراسان شمالی ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 19172.67 20735.25 17320.44 16743.71 5915.23 11001.70 5945.70 14658.71
خراسان شمالی حجم واردات کالا (تن) 892.72 1983.65 946.18 1826.64 1311.00 1266.92 430.58 9527.06
خراسان شمالی ارزش واردات کالا (هزار دلار) 2414.69 4028.25 2125.90 4243.12 3234.40 7094.23 3715.12 12013.95
خوزستان حجم صادرات کالا (تن) 4058689.62 3938526.77 4254640.60 4863744.24 4446136.58 3954917.15 3018098.40 4029938.19
خوزستان ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 1338247.19 1270333.75 1372011.97 1736945.21 1647765.22 1522892.04 968635.47 1190644.48
خوزستان حجم واردات کالا (تن) 4057618.89 3805189.10 3778487.04 3748203.94 3659374.89 3805079.87 3805608.65 4018756.90
خوزستان ارزش واردات کالا (هزار دلار) 1823365.20 1906146.83 1828585.94 1808247.52 1756402.59 1673691.74 1755471.08 1703309.10
زنجان حجم صادرات کالا (تن) 35094.61 35410.17 47759.62 49430.86 71349.84 78770.69 31329.68 28813.85
زنجان ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 68587.76 72700.38 105409.52 83253.67 145083.84 100340.67 67110.36 56139.48
زنجان حجم واردات کالا (تن) 35706.57 54417.81 68980.63 48241.06 32187.60 29943.37 25804.56 22319.28
زنجان ارزش واردات کالا (هزار دلار) 79118.49 87279.51 68472.22 66668.03 52903.83 61275.45 54680.29 41757.32
سمنان حجم صادرات کالا (تن) 119168.21 100623.55 94192.06 93958.47 77393.11 100039.66 67589.36 55839.49
سمنان ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 44481.18 46669.04 43555.60 52695.44 37855.00 43946.25 25786.81 21661.66
سمنان حجم واردات کالا (تن) 5178.24 4851.05 2711.46 4547.25 2984.18 4573.74 2127.84 889.22
سمنان ارزش واردات کالا (هزار دلار) 18227.51 16116.80 9502.48 15577.38 9438.07 12412.36 9257.44 5043.00
سیستان و بلوچستان حجم صادرات کالا (تن) 455892.11 346555.26 415101.96 397928.09 427830.57 345529.50 364202.38 438825.11
سیستان و بلوچستان ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 86381.97 74709.95 125729.58 124846.68 131462.57 155406.41 190117.48 143620.69
سیستان و بلوچستان حجم واردات کالا (تن) 141003.10 206494.42 67744.72 219282.53 194479.54 243982.14 62258.78 252077.34
سیستان و بلوچستان ارزش واردات کالا (هزار دلار) 198003.58 245287.46 123369.06 219768.71 247481.93 313791.80 114683.66 367544.25
فارس حجم صادرات کالا (تن) 54556.42 51605.30 52087.54 77265.22 80429.46 91690.72 82503.50 97925.61
فارس ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 51115.62 46374.62 46457.88 97496.50 62121.20 57930.97 45350.90 49343.18
فارس حجم واردات کالا (تن) 4254.44 5136.96 6407.99 6487.21 4424.36 5500.95 4159.65 4344.88
فارس ارزش واردات کالا (هزار دلار) 21210.74 19044.06 19715.44 25932.47 16126.73 33095.31 25952.04 26999.34
قزوین حجم صادرات کالا (تن) 108243.56 116157.57 120075.19 138803.33 120714.87 162263.55 152856.82 167685.77
قزوین ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 122264.17 131262.83 153563.39 169626.47 159837.44 198838.28 97798.13 101755.92
قزوین حجم واردات کالا (تن) 31300.72 32023.12 31180.87 39917.37 28699.83 29227.80 35643.68 27468.43
قزوین ارزش واردات کالا (هزار دلار) 158317.66 189883.55 198697.03 295559.77 152762.05 165086.36 189537.15 118595.04
قم حجم صادرات کالا (تن) 30901.05 37886.11 55704.44 37983.04 41150.29 56545.38 42833.80 51409.13
قم ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 42329.22 50875.40 62383.00 54388.64 52182.42 63255.75 42808.68 51411.28
قم حجم واردات کالا (تن) 8690.71 12961.10 22808.50 16247.25 12745.44 14138.47 13753.48 11389.43
قم ارزش واردات کالا (هزار دلار) 53046.34 67488.00 136215.41 131070.66 79293.93 81532.67 64080.41 49939.54
کردستان حجم صادرات کالا (تن) 159791.42 93382.83 199567.78 256261.91 316143.52 170845.09 316774.98 331765.08
کردستان ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 94130.10 80433.55 127167.41 194426.64 163050.28 133293.71 216727.34 227447.09
کردستان حجم واردات کالا (تن) 15189.83 15026.23 15138.98 22870.79 2548.16 3468.52 2628.26 4265.00
کردستان ارزش واردات کالا (هزار دلار) 16965.55 21064.73 14158.22 20142.01 13527.46 4975.04 4921.77 18547.49
کرمان حجم صادرات کالا (تن) 76548.67 61834.52 108794.99 109891.72 91973.76 90762.68 52000.80 71262.36
کرمان ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 157888.64 144706.59 444290.78 257545.83 111305.65 119709.64 84231.07 84112.59
کرمان حجم واردات کالا (تن) 21647.25 31570.07 72373.61 45795.13 73203.89 46517.84 39191.75 33319.26
کرمان ارزش واردات کالا (هزار دلار) 147130.45 236488.24 605100.95 371323.09 648347.28 391924.91 395361.46 318599.11
کرمانشاه حجم صادرات کالا (تن) 667215.12 653169.78 532945.12 793604.04 760368.28 2709492.42 3163708.51 1063989.26
کرمانشاه ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 223795.75 221333.70 226982.71 279873.62 313334.09 776538.89 986855.12 478876.64
کرمانشاه حجم واردات کالا (تن) 2735.99 8122.50 4968.86 4856.80 4397.62 1428.75 3523.06 5113.84
کرمانشاه ارزش واردات کالا (هزار دلار) 5571.94 15667.23 7735.41 10160.44 6106.68 7638.67 9203.07 10787.72
کهگیلویه و بویراحمد حجم صادرات کالا (تن) 238.84 157.20 380.15 468.97 356.11 282.55 13059.94 293.74
کهگیلویه و بویراحمد ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 849.16 781.93 1354.88 1450.05 1242.23 1058.66 881.57 497.78
کهگیلویه و بویراحمد حجم واردات کالا (تن) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
کهگیلویه و بویراحمد ارزش واردات کالا (هزار دلار) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
گلستان حجم صادرات کالا (تن) 66500.38 51740.00 51497.02 77047.81 80587.60 105296.11 109507.92 93957.37
گلستان ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 44912.06 39591.96 44711.72 57560.81 63958.30 73363.78 63427.18 49393.54
گلستان حجم واردات کالا (تن) 6464.83 7122.21 6797.73 32901.37 26939.05 10373.42 10479.00 29995.62
گلستان ارزش واردات کالا (هزار دلار) 6114.59 11647.70 5418.35 15021.06 10449.09 5080.16 7316.97 19314.63
گیلان حجم صادرات کالا (تن) 107828.34 83523.55 140425.14 214709.90 243533.17 189052.30 278825.87 217566.19
گیلان ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 72810.62 58135.70 94273.90 125228.05 125373.43 87989.70 133481.66 116303.06
گیلان حجم واردات کالا (تن) 529618.66 475005.22 484393.13 550136.65 375831.11 293503.65 260562.19 292780.97
گیلان ارزش واردات کالا (هزار دلار) 219145.58 250516.41 220658.08 317888.84 236219.67 191343.46 200498.26 159915.32
لرستان حجم صادرات کالا (تن) 10985.45 10550.66 14744.99 21760.25 18561.51 26069.17 17589.72 9250.75
لرستان ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 10903.17 10826.99 13044.22 18458.30 12266.48 12815.10 10944.65 6836.65
لرستان حجم واردات کالا (تن) 515.08 204.26 313.92 513.22 29.89 336.73 179.27 369.33
لرستان ارزش واردات کالا (هزار دلار) 5423.56 4097.67 4080.78 4050.00 2010.55 3354.23 3639.96 3547.71
مازندران حجم صادرات کالا (تن) 185353.26 189109.47 139389.94 135344.61 196599.03 219288.96 123128.98 150208.83
مازندران ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 98004.90 97198.54 98505.28 92665.31 103991.87 111305.35 79156.61 79844.59
مازندران حجم واردات کالا (تن) 480375.26 734226.04 951613.82 1030050.05 837473.97 698223.30 1052979.03 1231188.19
مازندران ارزش واردات کالا (هزار دلار) 142687.21 257369.95 276168.15 267852.00 228841.67 207794.19 297280.47 418095.07
مرکزی حجم صادرات کالا (تن) 326909.51 346795.83 380997.15 393021.10 369749.31 390389.32 361971.66 408031.61
مرکزی ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 228555.77 230437.77 238868.37 273798.87 252139.06 258015.47 217642.84 259076.07
مرکزی حجم واردات کالا (تن) 38166.11 36770.30 26589.81 34718.94 28226.59 46200.58 48705.21 40758.61
مرکزی ارزش واردات کالا (هزار دلار) 90341.12 84609.75 92080.19 132672.20 84658.65 89015.10 102017.15 125797.18
هرمزگان حجم صادرات کالا (تن) 8811531.53 10405239.23 10340375.36 12282644.21 9310239.92 8751262.08 8949910.37 10736619.82
هرمزگان ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 1732128.03 1986841.36 2157047.27 2647095.53 2283100.28 1931466.88 1706783.83 2054444.03
هرمزگان حجم واردات کالا (تن) 2478132.09 2821865.68 3189528.52 4571383.12 2492444.45 2341658.35 1746670.76 1596961.16
هرمزگان ارزش واردات کالا (هزار دلار) 4922287.07 5756692.67 5843506.97 7253256.08 4627447.29 4610983.47 3754521.89 3428363.57
همدان حجم صادرات کالا (تن) 206314.95 141223.05 100303.25 62965.17 53307.83 152046.90 89780.73 34186.31
همدان ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 37267.30 31601.48 35747.55 34560.41 24627.74 34225.31 29530.72 29456.97
همدان حجم واردات کالا (تن) 5277.74 4811.09 4228.47 3347.52 1207.16 1492.36 1051.44 574.57
همدان ارزش واردات کالا (هزار دلار) 14986.72 13039.88 15249.58 9614.54 4278.07 10745.13 7272.14 2954.49
یزد حجم صادرات کالا (تن) 540026.34 514020.97 508583.80 551347.19 598673.14 785156.99 149127.82 605804.69
یزد ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 127402.92 123223.30 131404.09 135459.30 119610.17 161188.73 74659.06 106962.60
یزد حجم واردات کالا (تن) 6313.34 8161.99 11695.47 10065.61 9658.15 13190.50 15216.23 20714.69
یزد ارزش واردات کالا (هزار دلار) 22909.22 33231.76 34872.07 40677.83 29867.17 34453.98 58124.20 56390.37