بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


استان عنوان 1396 بهار 1396 تابستان 1396 پاییز 1396 زمستان 1397 بهار 1397 تابستان 1397 پاییز 1397 زمستان
آذربایجان شرقی ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 316643.95 265435.55 340079.92 431708.58 434696.71 391510.28 349242.63 363611.03
آذربایجان شرقی ارزش واردات کالا (هزار دلار) 239051.41 284916.63 261649.83 287443.82 202258.23 242293.93 283511.45 285160.09
آذربایجان غربی ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 118739.54 313680.16 353384.79 1524035.07 119611.63 150760.39 1088447.82 226778.86
آذربایجان غربی ارزش واردات کالا (هزار دلار) 179170.04 189317.39 188749.74 178934.83 106139.27 98721.06 125854.02 165952.87
اردبیل ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 5997.75 5510.77 9631.40 14000.56 12943.89 14671.76 17817.98 26110.24
اردبیل ارزش واردات کالا (هزار دلار) 8544.17 5218.59 3792.54 8169.64 3620.13 2422.28 11774.73 18978.23
اصفهان ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 206907.69 203664.17 213730.33 251217.22 250822.51 319395.75 153181.21 167966.67
اصفهان ارزش واردات کالا (هزار دلار) 96156.59 84592.96 64964.77 87508.11 77706.68 65023.74 126320.71 100373.58
البرز ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 31771.54 47865.03 26318.75 30441.82 19629.08 21155.35 15821.11 16972.89
البرز ارزش واردات کالا (هزار دلار) 107684.90 141901.69 138769.69 152492.38 95812.70 85740.41 71764.74 64190.45
ایلام ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 254720.35 285027.54 248275.77 329430.48 105267.15 200896.67 215391.17 196875.62
ایلام ارزش واردات کالا (هزار دلار) 385.89 0.00 158.92 500.55 0.00 2511.55 0.00 0.00
بوشهر ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 3360254.78 3625752.04 3259250.91 4431989.85 4006522.10 3389891.55 2339825.56 3947894.60
بوشهر ارزش واردات کالا (هزار دلار) 602405.82 681425.60 523185.53 623441.88 552961.76 362220.70 485054.09 280223.24
تهران ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 510687.69 606294.01 575117.61 1239203.26 459300.10 599775.05 396056.10 397295.49
تهران ارزش واردات کالا (هزار دلار) 2278679.04 2881482.94 2738708.96 3153252.22 1916166.36 2275504.45 2316649.36 2204739.22
چهارمحال و بختیاری ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 27366.26 18463.23 19124.02 20365.97 20094.17 26737.32 9151.84 13940.68
چهارمحال و بختیاری ارزش واردات کالا (هزار دلار) 37458.45 36582.14 62722.52 73241.79 41158.59 35084.76 31529.36 22348.49
خراسان جنوبی ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 47934.68 31697.21 37068.53 42397.39 38395.00 44959.54 25137.24 6736.72
خراسان جنوبی ارزش واردات کالا (هزار دلار) 343.98 129.42 971.38 1571.18 2997.12 311.63 234.60 176.01
خراسان رضوی ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 430520.17 409035.13 564090.37 563388.42 519956.80 600921.89 625287.98 481807.33
خراسان رضوی ارزش واردات کالا (هزار دلار) 90991.19 72471.21 110390.07 97277.30 104564.02 70690.83 76103.28 94176.58
خراسان شمالی ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 19172.67 20735.25 17320.44 16743.71 5915.23 11001.70 5945.70 14658.71
خراسان شمالی ارزش واردات کالا (هزار دلار) 2414.69 4028.25 2125.90 4243.12 3234.40 7094.23 3715.12 12013.95
خوزستان ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 1338247.19 1270333.75 1372011.97 1736945.21 1647765.22 1522892.04 968635.47 1190644.48
خوزستان ارزش واردات کالا (هزار دلار) 1823365.20 1906146.83 1828585.94 1808247.52 1756402.59 1673691.74 1755471.08 1703309.10
زنجان ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 68587.76 72700.38 105409.52 83253.67 145083.84 100340.67 67110.36 56139.48
زنجان ارزش واردات کالا (هزار دلار) 79118.49 87279.51 68472.22 66668.03 52903.83 61275.45 54680.29 41757.32
سمنان ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 44481.18 46669.04 43555.60 52695.44 37855.00 43946.25 25786.81 21661.66
سمنان ارزش واردات کالا (هزار دلار) 18227.51 16116.80 9502.48 15577.38 9438.07 12412.36 9257.44 5043.00
سیستان و بلوچستان ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 86381.97 74709.95 125729.58 124846.68 131462.57 155406.41 190117.48 143620.69
سیستان و بلوچستان ارزش واردات کالا (هزار دلار) 198003.58 245287.46 123369.06 219768.71 247481.93 313791.80 114683.66 367544.25
فارس ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 51115.62 46374.62 46457.88 97496.50 62121.20 57930.97 45350.90 49343.18
فارس ارزش واردات کالا (هزار دلار) 21210.74 19044.06 19715.44 25932.47 16126.73 33095.31 25952.04 26999.34
قزوین ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 122264.17 131262.83 153563.39 169626.47 159837.44 198838.28 97798.13 101755.92
قزوین ارزش واردات کالا (هزار دلار) 158317.66 189883.55 198697.03 295559.77 152762.05 165086.36 189537.15 118595.04
قم ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 42329.22 50875.40 62383.00 54388.64 52182.42 63255.75 42808.68 51411.28
قم ارزش واردات کالا (هزار دلار) 53046.34 67488.00 136215.41 131070.66 79293.93 81532.67 64080.41 49939.54
کردستان ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 94130.10 80433.55 127167.41 194426.64 163050.28 133293.71 216727.34 227447.09
کردستان ارزش واردات کالا (هزار دلار) 16965.55 21064.73 14158.22 20142.01 13527.46 4975.04 4921.77 18547.49
کرمان ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 157888.64 144706.59 444290.78 257545.83 111305.65 119709.64 84231.07 84112.59
کرمان ارزش واردات کالا (هزار دلار) 147130.45 236488.24 605100.95 371323.09 648347.28 391924.91 395361.46 318599.11
کرمانشاه ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 223795.75 221333.70 226982.71 279873.62 313334.09 776538.89 986855.12 478876.64
کرمانشاه ارزش واردات کالا (هزار دلار) 5571.94 15667.23 7735.41 10160.44 6106.68 7638.67 9203.07 10787.72
کهگیلویه و بویراحمد ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 849.16 781.93 1354.88 1450.05 1242.23 1058.66 881.57 497.78
کهگیلویه و بویراحمد ارزش واردات کالا (هزار دلار) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
گلستان ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 44912.06 39591.96 44711.72 57560.81 63958.30 73363.78 63427.18 49393.54
گلستان ارزش واردات کالا (هزار دلار) 6114.59 11647.70 5418.35 15021.06 10449.09 5080.16 7316.97 19314.63
گیلان ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 72810.62 58135.70 94273.90 125228.05 125373.43 87989.70 133481.66 116303.06
گیلان ارزش واردات کالا (هزار دلار) 219145.58 250516.41 220658.08 317888.84 236219.67 191343.46 200498.26 159915.32
لرستان ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 10903.17 10826.99 13044.22 18458.30 12266.48 12815.10 10944.65 6836.65
لرستان ارزش واردات کالا (هزار دلار) 5423.56 4097.67 4080.78 4050.00 2010.55 3354.23 3639.96 3547.71
مازندران ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 98004.90 97198.54 98505.28 92665.31 103991.87 111305.35 79156.61 79844.59
مازندران ارزش واردات کالا (هزار دلار) 142687.21 257369.95 276168.15 267852.00 228841.67 207794.19 297280.47 418095.07
مرکزی ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 228555.77 230437.77 238868.37 273798.87 252139.06 258015.47 217642.84 259076.07
مرکزی ارزش واردات کالا (هزار دلار) 90341.12 84609.75 92080.19 132672.20 84658.65 89015.10 102017.15 125797.18
هرمزگان ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 1732128.03 1986841.36 2157047.27 2647095.53 2283100.28 1931466.88 1706783.83 2054444.03
هرمزگان ارزش واردات کالا (هزار دلار) 4922287.07 5756692.67 5843506.97 7253256.08 4627447.29 4610983.47 3754521.89 3428363.57
همدان ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 37267.30 31601.48 35747.55 34560.41 24627.74 34225.31 29530.72 29456.97
همدان ارزش واردات کالا (هزار دلار) 14986.72 13039.88 15249.58 9614.54 4278.07 10745.13 7272.14 2954.49
یزد ارزش صادرات کالا (هزار دلار) 127402.92 123223.30 131404.09 135459.30 119610.17 161188.73 74659.06 106962.60
یزد ارزش واردات کالا (هزار دلار) 22909.22 33231.76 34872.07 40677.83 29867.17 34453.98 58124.20 56390.37