بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
  •   عملکرد مالی دولت
  •   بازار سرمایه
  •   بازار بیمه
  •   سرمایه‌گذاری خارجی
  •   تجارت خارجی
  •   خصوصی‌سازی
  •   حساب‌های ملی
  •   بازار پول
  •   بخش کشاورزی
  •   بخش صنعت
  •   بازار کار
   •  
   •  
   •  
   •  
   •  
    •  
    •  
    •  
   •  
    •  
    •  
    •  
  •   شاخص‌های قیمتی
  •   توزیع درآمد
  •   قیمت نفت، طلا و ارز
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


عنوان 1398 بهار
جمعیت فعال اقتصادی (نفر) 27339431.00
جمعیت فعال اقتصادی مردان (نفر) 21943691.00
جمعیت فعال اقتصادی زنان (نفر) 5395740.00
جمعیت فعال اقتصادی مناطق شهری (نفر) 20282742.00
جمعیت فعال اقتصادی مناطق روستایی (نفر) 7056689.00
نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ) 40.60
نرخ مشارکت اقتصادی مردان (نرخ) 65.00
نرخ مشارکت اقتصادی زنان (نرخ) 16.10
نرخ مشارکت اقتصادی مناطق شهری (نرخ) 39.80
نرخ مشارکت اقتصادی مناطق روستایی (نرخ) 43.10
جمعیت بیکار (نفر) 2956687.00
جمعیت بیکار مردان (نفر) 2023806.00
جمعیت بیکار زنان (نفر) 932881.00
جمعیت بیکار مناطق شهری (نفر) 2443806.00
جمعیت بیکار مناطق روستایی (نفر) 512881.00
نرخ بیکاری (درصد) 10.80
نرخ بیکاری مردان (نرخ) 9.20
نرخ بیکاری زنان (نرخ) 17.30
نرخ بیکاری مناطق شهری (نرخ) 12.00
نرخ بیکاری مناطق روستایی (نرخ) 7.30
شاغلان بخش کشاورزی (نفر) 4606627.00
شاغلان مرد بخش کشاورزی (نفر) 3636323.00
شاغلان زن بخش کشاورزی (نفر) 970304.00
شاغلان بخش کشاورزی در مناطق شهری (نفر) 1210895.00
شاغلان بخش کشاورزی در مناطق روستایی (نفر) 3395731.00
شاغلان در بخش صنعت (نفر) 7683582.00
شاغلان مرد بخش صنعت (نفر) 6566448.00
شاغلان زن بخش صنعت (نفر) 1117133.00
شاغلان بخش صنعت در مناطق شهری (نفر) 6059769.00
شاغلان بخش صنعت در مناطق روستایی (نفر) 1623812.00
شاغلان در بخش خدمات (نفر) 12091244.00
شاغلان مرد بخش خدمات (نفر) 9715823.00
شاغلان زن بخش خدمات (نفر) 2375421.00
شاغلان بخش خدمات در مناطق شهری (نفر) 10566981.00
شاغلان بخش خدمات در مناطق روستایی (نفر) 1524263.00
سهم اشتغال در بخش کشاورزی (نرخ) 18.90
سهم اشتغال مردان در بخش کشاورزی (نرخ) 18.30
سهم اشتغال زنان در بخش کشاورزی (سهم) 21.70
سهم اشتغال بخش کشاورزی در مناطق شهری (نرخ) 6.80
سهم اشتغال بخش کشاورزی در مناطق روستایی (نرخ) 51.90
سهم اشتغال در بخش صنعت (نرخ) 31.50
سهم اشتغال مردان در بخش صنعت (نرخ) 33.00
سهم اشتغال زنان در بخش صنعت (نرخ) 25.00
سهم اشتغال بخش صنعت در مناطق شهری (نرخ) 34.00
سهم اشتغال بخش صنعت در مناطق روستایی (نرخ) 24.80
سهم اشتغال در بخش خدمات (نرخ) 49.60
سهم اشتغال مردان در بخش خدمات (نرخ) 48.80
سهم اشتغال زنان در بخش خدمات (نرخ) 53.20
سهم اشتغال بخش خدمات در مناطق شهری (نرخ) 59.20
سهم اشتغال بخش خدمات در مناطق روستایی (نرخ) 23.30