بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
  •   عملکرد مالی دولت
  •   بازار سرمایه
  •   بازار بیمه
  •   تجارت خارجی
  •   خصوصی‌سازی
  •   حساب‌های ملی
  •   بازار پول
  •   بخش کشاورزی
  •   بخش صنعت
  •   بازار کار
   •  
   •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
     •  
     •  
     •  
    •  
     •  
     •  
     •  
  •   شاخص‌های قیمتی
  •   توزیع درآمد
  •   قیمت نفت، طلا و ارز
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


عنوان 1398 بهار
جمعیت فعال اقتصادی (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نفر) 27339431.00
جمعیت فعال اقتصادی مردان (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نفر) 21943691.00
جمعیت فعال اقتصادی زنان (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نفر) 5395740.00
جمعیت فعال اقتصادی مناطق شهری (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نفر) 20282742.00
جمعیت فعال اقتصادی مناطق روستایی (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نفر) 7056689.00
نرخ مشارکت اقتصادی (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نرخ) 40.60
نرخ مشارکت اقتصادی مردان (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نرخ) 65.00
نرخ مشارکت اقتصادی زنان (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نرخ) 16.10
نرخ مشارکت اقتصادی مناطق شهری (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نرخ) 39.80
نرخ مشارکت اقتصادی مناطق روستایی (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نرخ) 43.10
جمعیت بیکار (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نفر) 2956687.00
جمعیت بیکار مردان (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نفر) 2023806.00
جمعیت بیکار زنان (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نفر) 932881.00
جمعیت بیکار مناطق شهری (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نفر) 2443806.00
جمعیت بیکار مناطق روستایی (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نفر) 512881.00
نرخ بیکاری مردان (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نرخ) 9.20
نرخ بیکاری زنان (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نرخ) 17.30
نرخ بیکاری مناطق شهری (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نرخ) 12.00
نرخ بیکاری مناطق روستایی (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نرخ) 7.30
نرخ بیکاری (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (درصد) 10.80
شاغلان بخش کشاورزی (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نفر) 4606627.00
شاغلان مرد بخش کشاورزی (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نفر) 3636323.00
شاغلان زن بخش کشاورزی (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نفر) 970304.00
شاغلان بخش کشاورزی در مناطق شهری (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نفر) 1210895.00
شاغلان بخش کشاورزی در مناطق روستایی (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نفر) 3395731.00
شاغلان در بخش صنعت (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نفر) 7683582.00
شاغلان مرد بخش صنعت (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نفر) 6566448.00
شاغلان زن بخش صنعت (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نفر) 1117133.00
شاغلان بخش صنعت در مناطق شهری (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نفر) 6059769.00
شاغلان بخش صنعت در مناطق روستایی (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نفر) 1623812.00
شاغلان در بخش خدمات (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نفر) 12091244.00
شاغلان مرد بخش خدمات (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نفر) 9715823.00
شاغلان زن بخش خدمات (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نفر) 2375421.00
شاغلان بخش خدمات در مناطق شهری (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نفر) 10566981.00
شاغلان بخش خدمات در مناطق روستایی (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نفر) 1524263.00
سهم اشتغال در بخش کشاورزی (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نرخ) 18.90
سهم اشتغال مردان در بخش کشاورزی (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نرخ) 18.30
سهم اشتغال زنان در بخش کشاورزی (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (سهم) 21.70
سهم اشتغال بخش کشاورزی در مناطق شهری (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نرخ) 6.80
سهم اشتغال بخش کشاورزی در مناطق روستایی (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نرخ) 51.90
سهم اشتغال در بخش صنعت (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نرخ) 31.50
سهم اشتغال مردان در بخش صنعت (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نرخ) 33.00
سهم اشتغال زنان در بخش صنعت (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نرخ) 25.00
سهم اشتغال بخش صنعت در مناطق شهری (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نرخ) 34.00
سهم اشتغال بخش صنعت در مناطق روستایی (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نرخ) 24.80
سهم اشتغال در بخش خدمات (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نرخ) 49.60
سهم اشتغال مردان در بخش خدمات (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نرخ) 48.80
سهم اشتغال زنان در بخش خدمات (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نرخ) 53.20
سهم اشتغال بخش خدمات در مناطق شهری (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نرخ) 59.20
سهم اشتغال بخش خدمات در مناطق روستایی (جمعیت 10 ساله و بیشتر) (نرخ) 23.30