بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


عنوان 1398 تابستان 1398 پاییز
تعداد جوازهای تاسیس صادره (فقره) 2276.33 2402.00
اشتغال جوازهای تاسیس صادره (نفر) 54388.00 51927.67
سرمایه‌گذاری جوازهای تاسیس صادره (میلیارد ریال) 334761.04 286251.95
تعداد پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی صادره (فقره) 547.33 533.33
اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی صادره (نفر) 8366.00 8430.67
سرمایه‌گذاری پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی صادره (میلیارد ریال) 44749.61 50342.13