بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


عنوان 1398 فروردین 1398 اردیبهشت 1398 خرداد 1398 تیر 1398 مرداد 1398 شهریور 1398 مهر 1398 آبان 1398 آذر 1398 دی 1398 بهمن 1398 اسفند 1399 فروردین 1399 اردیبهشت 1399 خرداد 1399 تیر 1399 مرداد
تعداد جوازهای تاسیس صادره (فقره) 1011.00 2677.00 2257.00 2462.00 2189.00 2178.00 2465.00 2084.00 2657.00 3138.00 2789.00 2704.00 802.00 3843.00 2766.00 3795.00 3614.00
اشتغال جوازهای تاسیس صادره (نفر) 22305.00 59320.00 56609.00 63620.00 48527.00 51017.00 52959.00 46366.00 56458.00 65173.00 55999.00 71970.00 16690.00 85091.00 63863.00 76425.00 80669.00
سرمایه‌گذاری جوازهای تاسیس صادره (میلیارد ریال) 122617.95 274889.74 174577.34 422306.10 345818.57 236158.44 265411.92 267311.87 326032.07 766910.15 231776.11 273895.35 64972.47 450374.41 301216.61 382415.67 562032.97
تعداد پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی صادره (فقره) 269.00 591.00 510.00 611.00 544.00 487.00 550.00 482.00 568.00 644.00 673.00 695.00 172.00 537.00 458.00 615.00 593.00
اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی صادره (نفر) 5181.00 9142.00 8284.00 9533.00 8528.00 7037.00 7582.00 6893.00 10817.00 8792.00 12346.00 14869.00 4029.00 7916.00 8923.00 9797.00 11285.00
سرمایه‌گذاری پروانه‌های بهره‌برداری ایجادی صادره (میلیارد ریال) 18836.23 27982.88 39660.17 43028.85 62968.07 28251.92 26030.42 19289.01 105706.96 40337.54 96620.74 148741.60 16746.02 34773.68 167135.34 46570.97 65223.92