بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
  •   عملکرد مالی دولت
  •   بازار سرمایه
  •   بازار بیمه
  •   تجارت خارجی
  •   خصوصی‌سازی
  •   حساب‌های ملی
  •   بازار پول
  •   بخش کشاورزی
  •   بخش صنعت
  •   بازار کار
   •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
     •  
     •  
     •  
   •  
  •   شاخص‌های قیمتی
  •   توزیع درآمد
  •   قیمت نفت، طلا و ارز
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


عنوان 1399 بهار
جمعیت فعال اقتصادی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نفر) 25467983.00
جمعیت فعال اقتصادی مردان (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نفر) 21076245.00
جمعیت فعال اقتصادی زنان (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نفر) 4391737.00
جمعیت فعال اقتصادی مناطق شهری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نفر) 19024184.00
جمعیت فعال اقتصادی مناطق روستایی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نفر) 6443798.00
نرخ مشارکت اقتصادی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 41.00
نرخ مشارکت اقتصادی مردان (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 67.90
نرخ مشارکت اقتصادی زنان (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 14.10
نرخ مشارکت اقتصادی مناطق شهری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 40.00
نرخ مشارکت اقتصادی مناطق روستایی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 44.00
جمعیت بیکار (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نفر) 2505336.00
جمعیت بیکار مردان (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نفر) 472634.00
جمعیت بیکار زنان (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نفر) 2032702.00
جمعیت بیکار مناطق شهری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نفر) 602074.00
جمعیت بیکار مناطق روستایی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نفر) 1903262.00
نرخ بیکاری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 9.80
نرخ بیکاری مردان (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 9.00
نرخ بیکاری زنان (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 13.70
نرخ بیکاری مناطق شهری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 10.70
نرخ بیکاری مناطق روستایی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 7.30
سهم اشتغال در بخش کشاورزی (جمعیت 15ساله و بیشتر) (نرخ) 18.60
سهم اشتغال در بخش صنعت (جمعیت 15ساله و بیشتر) (نرخ) 31.80
سهم اشتغال در بخش خدمات (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 49.70