بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
  •   عملکرد مالی دولت
  •   بازار سرمایه
  •   بازار بیمه
  •   تجارت خارجی
  •   خصوصی‌سازی
  •   حساب‌های ملی
   •  
   •  
    •  
     •  
      •  
      •  
       •  
      •  
     •  
      •  
      •  
     •  
      •  
      •  
       •  
      •  
     •  
      •  
      •  
  •   بازار پول
  •   بخش کشاورزی
  •   بخش صنعت
  •   بازار کار
  •   شاخص‌های قیمتی
  •   توزیع درآمد
  •   قیمت نفت، طلا و ارز
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


عنوان 1399 بهار 1399 تابستان 1399 پاییز
گروه کشاورزی (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 687466.90 1220954.91 1416661.89
کشاورزی (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 658396.19 1194044.17 1314430.46
ماهیگیری (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 29070.70 26910.75 102231.43
گروه صنعت (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 3347868.94 5051166.03 6249054.45
معدن (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 786111.38 1573506.67 2120562.35
استخراج نفت و گاز طبیعی (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 659076.75 1401462.59 1902392.02
سایر معادن (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 127034.64 172044.08 218170.33
صنعت (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 1432416.41 2023023.88 2524467.26
تأمین آب‌، برق و گاز طبیعی (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 717684.29 813774.78 953222.29
ساختمان (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 411656.85 640860.70 650802.55
گروه خدمات (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 4437626.00 5501601.81 5931898.29
عمده و خرده فروشی، فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 1069073.18 1505001.32 1829070.61
حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 718925.01 917387.94 1071374.24
فعالیتهای مالی و بیمه (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 417094.31 531012.92 523977.39
مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 1206324.14 1457618.80 1402525.56
اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی(به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 996353.70 1051976.80 1064428.72
سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 29855.67 38604.03 40521.77
جمع ارزش افزوده رشته‌فعالیت‌ها (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 8472961.83 11773722.75 13597614.63
خالص مالیات بر واردات (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 34479.67 41221.58 42440.46
محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 8507441.50 11814944.33 13640055.09
محصول ناخالص داخلی (بدون نفت ،به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 7848364.76 10413481.74 11737663.07
هزینه مصرف نهایی خصوصی (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 3652264.10 4281174.90 4610533.35
هزینه مصرف نهایی دولت (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 991452.13 991452.13 991452.13
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 2191953.80 2949741.45 3292454.63
تشکیل سرمایه در ماشین آلات (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 1291552.84 1547525.97 1868154.65
تشکیل سرمایه در ساختمان (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 900400.95 1402215.48 1424299.98
خالص صادرات کالاها و خدمات (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 848559.30 1363137.36 3235756.27
صادرات کالاها و خدمات (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 1274187.75 1834517.26 3727466.42
واردات کالاها و خدمات (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 425628.45 471379.89 491710.15
تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری (به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 823212.18 2229438.49 1509858.72
محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار، به قیمت‌های جاری) (میلیارد ریال) 8507441.50 11814944.33 13640055.09
گروه کشاورزی (به قیمت‌های ثابت) (میلیارد ریال) 97519.97 154954.04 146698.81
کشاورزی (به قیمت‌های ثابت) (میلیارد ریال) 94614.52 152716.51 140176.52
ماهیگیری (به قیمت های ثابت) (میلیارد ریال) 2905.45 2237.53 6522.30
گروه صنعت (به قیمت‌های ثابت) (میلیارد ریال) 658022.50 714624.03 714453.12
معدن (به قیمت‌های ثابت) (میلیارد ریال) 235625.42 258823.76 267333.03
استخراج نفت و گاز طبیعی (به قیمت‌های ثابت) (میلیارد ریال) 210457.17 233051.75 241662.87
سایر معادن (به قیمت‌های ثابت) (میلیارد ریال) 25168.26 25772.01 25670.16
صنعت (به قیمت‌های ثابت) (میلیارد ریال) 219855.53 226494.79 228093.23
تأمین آب‌، برق و گاز طبیعی (به قیمت‌های ثابت) (میلیارد ریال) 134083.34 145244.31 151285.63
ساختمان (به قیمت‌های ثابت) (میلیارد ریال) 68458.20 84061.17 67741.23
گروه خدمات (به قیمت‌های ثابت) (میلیارد ریال) 892111.46 928117.81 908166.69
عمده و خرده فروشی، فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا (به قیمت‌های ثابت) (میلیارد ریال) 175776.03 193801.93 189811.62
حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات (به قیمت‌های ثابت) (میلیارد ریال) 152877.00 161975.02 158128.90
فعالیتهای مالی و بیمه (به قیمت‌های ثابت) (میلیارد ریال) 109923.53 95140.11 106867.70
مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی (به قیمت‌های ثابت) (میلیارد ریال) 245815.30 265557.56 243731.22
اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی (به قیمت‌های ثابت) (میلیارد ریال) 202092.75 205002.65 203549.53
سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی (به قیمت‌های ثابت) (میلیارد ریال) 5626.85 6640.54 6077.72
جمع ارزش افزوده رشته‌فعالیت‌ها (به قیمت‌های ثابت) (میلیارد ریال) 1647653.93 1797695.89 1769318.62
خالص مالیات بر واردات (به قیمت‌های ثابت) (میلیارد ریال) 6229.96 5677.14 4667.28
محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار ، به قیمت‌های ثابت) (میلیارد ریال) 1653883.90 1803373.02 1773985.90
محصول ناخالص داخلی (بدون نفت ،به قیمت‌های ثابت) (میلیارد ریال) 1443426.73 1570321.27 1532323.03
هزینه مصرف نهایی خصوصی (به قیمت‌های ثابت) (میلیارد ریال) 802053.48 831863.64 778135.29
هزینه مصرف نهایی دولت (به قیمت‌های ثابت) (میلیارد ریال) 398574.99 398574.99 398574.99
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت‌های ثابت) (میلیارد ریال) 318296.11 351703.43 321310.40
تشکیل سرمایه در ماشین آلات (به قیمت‌های ثابت) (میلیارد ریال) 165796.96 164377.00 170316.56
تشکیل سرمایه در ساختمان (به قیمت‌های ثابت) (میلیارد ریال) 152499.15 187326.42 150993.84
خالص صادرات کالاها و خدمات (به قیمت‌های ثابت) (میلیارد ریال) 166502.68 182493.38 235093.44
صادرات کالاها و خدمات (به قیمت‌های ثابت) (میلیارد ریال) 182940.11 185732.68 238442.02
واردات کالاها و خدمات (به قیمت‌های ثابت) (میلیارد ریال) 16437.42 3239.30 3348.57
تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری (به قیمت‌های ثابت) (میلیارد ریال) -31543.37 38737.59 40871.77
محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار ، به قیمت‌های ثابت) (میلیارد ریال) 1653883.90 1803373.02 1773985.90