بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
  •   عملکرد مالی دولت
  •   بازار سرمایه
  •   بازار بیمه
  •   تجارت خارجی
  •   خصوصی‌سازی
  •   حساب‌های ملی
  •   بازار پول
  •   بخش کشاورزی
  •   بخش صنعت
  •   بازار کار
   •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
     •  
     •  
     •  
   •  
  •   شاخص‌های قیمتی
  •   توزیع درآمد
  •   قیمت نفت، طلا و ارز
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


عنوان 1399 تابستان
نیروی کار (جمعیت 15 ساله و بیشتر) 62267303.00
جمعیت فعال اقتصادی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نفر) 26018914.00
جمعیت فعال اقتصادی مردان (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نفر) 21623863.00
جمعیت فعال اقتصادی زنان (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نفر) 4395050.00
جمعیت فعال اقتصادی مناطق شهری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نفر) 19445932.00
جمعیت فعال اقتصادی مناطق روستایی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نفر) 6572982.00
نرخ مشارکت اقتصادی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 41.80
نرخ مشارکت اقتصادی مردان (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 69.50
نرخ مشارکت اقتصادی زنان (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 14.10
نرخ مشارکت اقتصادی مناطق شهری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 40.80
نرخ مشارکت اقتصادی مناطق روستایی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 44.90
جمعیت بیکار (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نفر) 2477350.00
جمعیت بیکار مردان (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نفر) 1751916.00
جمعیت بیکار زنان (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نفر) 725433.00
جمعیت بیکار مناطق شهری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نفر) 2064772.00
جمعیت بیکار مناطق روستایی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نفر) 412578.00
نرخ بیکاری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 9.50
نرخ بیکاری مردان (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 8.10
نرخ بیکاری زنان (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 16.50
نرخ بیکاری مناطق شهری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 10.60
نرخ بیکاری مناطق روستایی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 6.30
سهم اشتغال در بخش کشاورزی (جمعیت 15ساله و بیشتر) (نرخ) 18.50
سهم اشتغال مردان در بخش کشاورزی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 18.00
سهم اشتغال زنان در بخش کشاورزی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 21.00
سهم اشتغال بخش کشاورزی در مناطق شهری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 7.10
سهم اشتغال بخش کشاورزی در مناطق روستایی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 50.40
سهم اشتغال در بخش صنعت (جمعیت 15ساله و بیشتر) (نرخ) 33.40
سهم اشتغال مردان در بخش صنعت (جمعیت 15ساله و بیشتر) (نرخ) 35.10
سهم اشتغال زنان در بخش صنعت (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 24.30
سهم اشتغال بخش صنعت در مناطق شهری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 35.40
سهم اشتغال بخش صنعت در مناطق روستایی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 27.90
سهم اشتغال در بخش خدمات (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 48.10
سهم اشتغال مردان در بخش خدمات (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 46.90
سهم اشتغال زنان در بخش خدمات (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 54.70
سهم اشتغال بخش خدمات در مناطق شهری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 57.50
سهم اشتغال بخش خدمات در مناطق روستایی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 21.70