بانک داده‌های اقتصادی و مالی
منو
 • شاخص
  قصد دریافت کدام شاخص‌ها را دارید؟
  •   عملکرد مالی دولت
  •   بازار سرمایه
  •   بازار بیمه
  •   تجارت خارجی
  •   خصوصی‌سازی
  •   حساب‌های ملی
  •   بازار پول
  •   بخش کشاورزی
  •   بخش صنعت
  •   بازار کار
   •  
    •  
    •  
    •  
    •  
    •  
     •  
     •  
     •  
   •  
  •   شاخص‌های قیمتی
  •   توزیع درآمد
  •   قیمت نفت، طلا و ارز
 • دامنه
  داده‌ی مورد نیاز شما در چه دامنه‌ای قرار دارد؟ دامنه:
 • تواتر
  قصد دارید داده را با چه تواتری دریافت کنید؟
 • زمان
  از
  تا

برای مشاهده و دریافت داده، ویژگی‌های مربوطه را از ستون سمت راست انتخاب کنید و سپس مشاهده نمایید


عنوان 1399 پاییز
نیروی کار (جمعیت 15 ساله و بیشتر) 62440077.00
جمعیت فعال اقتصادی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نفر) 25848781.00
جمعیت فعال اقتصادی مردان (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نفر) 21457821.00
جمعیت فعال اقتصادی زنان (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نفر) 4390960.00
جمعیت فعال اقتصادی مناطق شهری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نفر) 19388232.00
جمعیت فعال اقتصادی مناطق روستایی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نفر) 6460549.00
نرخ مشارکت اقتصادی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 41.40
نرخ مشارکت اقتصادی مردان (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 68.80
نرخ مشارکت اقتصادی زنان (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 14.10
نرخ مشارکت اقتصادی مناطق شهری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 40.50
نرخ مشارکت اقتصادی مناطق روستایی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 44.20
جمعیت بیکار (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نفر) 2435717.00
جمعیت بیکار مردان (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نفر) 1735536.00
جمعیت بیکار زنان (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نفر) 700153.00
جمعیت بیکار مناطق شهری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نفر) 1970605.00
جمعیت بیکار مناطق روستایی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نفر) 465111.00
نرخ بیکاری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (درصد) 9.40
نرخ بیکاری مردان (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 8.10
نرخ بیکاری زنان (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 15.90
نرخ بیکاری مناطق شهری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 10.20
نرخ بیکاری مناطق روستایی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 7.20
سهم اشتغال در بخش کشاورزی (جمعیت 15ساله و بیشتر) (نرخ) 16.70
سهم اشتغال مردان در بخش کشاورزی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 16.60
سهم اشتغال زنان در بخش کشاورزی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 17.10
سهم اشتغال بخش کشاورزی در مناطق شهری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 6.40
سهم اشتغال بخش کشاورزی در مناطق روستایی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 46.60
سهم اشتغال در بخش صنعت (جمعیت 15ساله و بیشتر) (نرخ) 34.30
سهم اشتغال مردان در بخش صنعت (جمعیت 15ساله و بیشتر) (نرخ) 35.30
سهم اشتغال زنان در بخش صنعت (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 28.90
سهم اشتغال بخش صنعت در مناطق شهری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 35.50
سهم اشتغال بخش صنعت در مناطق روستایی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 30.70
سهم اشتغال در بخش خدمات (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 49.00
سهم اشتغال مردان در بخش خدمات (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 48.10
سهم اشتغال زنان در بخش خدمات (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 53.90
سهم اشتغال بخش خدمات در مناطق شهری (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 58.10
سهم اشتغال بخش خدمات در مناطق روستایی (جمعیت 15 ساله و بیشتر) (نرخ) 22.70